Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu

Poniedziałek 23.04.2018

zaawansowane

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

 

 

 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
 
 
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej są przyznawane na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej  (Dz. U. z 2009 roku,  Nr 62, poz. 512 z późn. zm.).
 
 Starosta z Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia
 
Przyznane bezrobotnemu środki stanowią pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), albo pomoc de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6), w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa, i są przyznawane zgodnie z przepisami tych rozporządzeń, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.
  
Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć do Starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności, wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na jej podjęcie, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności określający:
 • kwotę wnioskowanych środków;
 • rodzaj działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny;
 • symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła  ich finansowania; 
 • specyfikację i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków, przeznaczanych w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, opłatę wpisowego  lub wkładu do spółdzielni socjalnej;
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków.
  Ponadto bezrobotny dołącza oświadczenie o:
 • korzystaniu lub nie korzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej;
 • nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem;
 • niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;
 • niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny;
 • rezygnacji z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;
 • niezłożeniu wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o przystąpieniu do spółdzielni socjalnej, do innego starosty.
 
Bezrobotny zamierzający przystąpić do istniejącej spółdzielni socjalnej składa wniosek zawierający dodatkowe informacje i oświadczenia.
 
Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określone są w Regulaminie przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu.
 
 

                      

 

Wytworzył:
Ewelina Wójcik
Udostępnił:
Radosław Kulwicki
(2005-09-09 14:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Gretkowska
(2010-03-24 09:05:31)
 
 
ilość odwiedzin: 429831

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X